སྒྲོལ་ཆོག Tara Puja on Full Moon Day 5/18/19


ཆུ་ཚོད ༣ ནས་ ༥ བར་ཡོངས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྒན་ངག་དབང་གྲགས་པ་མཆོག་ནས་འཇམ་མགོན་བླ་མའི་གསུང་རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པའི་ཁྲིད་མུ་མཐུད་བཀའ་དྲིན་ཆེ་གནང་མཛད་རྒྱུ།
༥ ནས་ ༨ བར་སྒྲོལ་ཆོག

3pm to 5pm: H.E Geshe Ngawang Dakpa will continue teaching on Je Lama Tsongkhapa’s “In Praise of Dependent Origination”
5pm to 8pm: Four Mandala Tara Puja

English translation will be provided

下午3-5pm 尊貴的 格西昂旺扎巴將於色拉傑基金會繼續講解 至尊 宗喀巴大師所著作之【緣起讚】
下午5-8pm 度母四曼達獻供法會, 歡迎十方大眾一同參加。

課程將有英文翻譯