བོད་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣༠ རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༤ ནས་ ༨ བར་སེར་བྱེས་དགེ་རྩ་ཚོགས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྒྲོལ་ཆོག་ཚོགས་རྒྱུ་ལགས་ན་ཆོས་གྲོགས་རྣམ་པ་དུས་ཐོག་ངེས་ཕེབས་ཀྱི་དགེ་བསྐུལ་དུ།། Four Mandala Offering Tara Puja and short teaching by Geshe Lobsang […]

Read More »

ཚེ་འདི་ལ་ཞེན་ན་ཆོས་པ་མིན། །ཁམས་གསུམ་ལ་ཞེན་ན་ངེས་འབྱུང་མིན། །བདག་དོན་ལ་ཞེན་ན་བྱང་སེམས་མིན། །འཛིན་པ་བྱུང་ན་ལྟ་བ་མིན།། All are welcome to H.H. Sakya Gongma Trichen Rinpoche’s Teaching on Parting From the Four Attachments […]

Read More »