བོད་ཟླ་དྲུག་པའི་གནམ་གང་གི་སྒྲོལ་ཆོག ༢༡༤༦/༠༦/༣༠ ཉིན་སེར་བྱེས་དགེ་རྩ་ཚོགས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་རྡོ་རྗེ་ནས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་ལམ་རིམ་ཉམས་མགུར་དང་འབྲེལ་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་ངོ་སྤྲོད་མུ་མཐུད་རྒྱུ་དང་སྒྲོལ་ཆོག་ཚོགས་རྒྱུ་བཅས།། Geshe Lobsang Dorji will continue teaching on Je Lama Tsongkhapa’s “Concise Treatises on the Stages of the […]

Read More »

ཡོངས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་རྒན་ངག་དབང་གྲགས་པ་མཆོག་ནས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་བཤད་ཁྲིད་མུ་མཐུད་བཀྲིན་ཆེ་གནང་མཛད་རྒྱུ།། ༢༠༡༩/༨/༡༧ རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༤:༣༠ ནས་ ༦:༣༠ བར་ཡོངས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་རྒན་ངག་དབང་གྲགས་པ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་སེར་བྱེས་དགེ་རྩ་ཚོགས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྨན་བླའི་མདོ་ཆོག་དང་སྨོན་ལམ་ཚོགས་རྒྱུ།། His Eminence Geshe Ngawang Dakpa la will confer Transmission and teachings on Je […]

Read More »