ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་ ༧ སྐྱབས་རྗེ་མཁན་ཟུར་བྱ་དོ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ ༢༠༡༨/༡༠/༢༧ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ ཐོག་སེར་བྱེས་དགེ་རྩ་ཚོགས་པར་བྱབ་ཁྲུས་གནང་གཏན་འཁེལ་བ་ལགས་ན་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་དུས་ཐོག་ངེས་ཕེབས་ཡོང་བ་ཞུ།། Cleansing ritual for the removal of obstacles will be performed by H.E. Jhado […]

Read More »