Teaching and Empowerments by His Eminence Khensur Jhado Rinpoche


༧ སྐྱབས་རྗེ་མཁན་ཟུར་བྱ་དོ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཞལ་སྔ་ནས་ ༢༠༡༨ ཟླ་བ་ ༢ ཚེས་ ༢/༣/༤ བཅས་སོ་སོར་གསུང་ཆོས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་གནང་མཛད་གཏན་འཁེལ་བ་ཁག་གཅིག
His Eminence Khensur Jhado Rinpoche’s Teachings and Empowerments on February 2nd, 3rd, and 4th, 2018
English translation available

བོད་རིགས་སྤྱི་ཁང་སྡེ་བཞི་ཕུན་ཚོགས་གླིང་དུ། རིག་འཛིན་གདུང་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་།
Rigzin Dung Drub Empowerment
北伏藏持明脈成灌頂
Feb 2nd, 2018. Friday 6:30 to 8:30pm
Location:
Tibetan Association of Northern California
5200 Huntington Ave, Richmond CA 94804

སེར་བྱེས་དགེ་རྩ་ཚོགས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ། སྨན་བླའི་མདོ་ཆོག་གི་བཤད་ལུང་དང་སྨན་བླའི་མདོ་ཆོག་ཚོགས་རྒྱུ།
Teaching on Medicine Buddha followed by Medicine Buddha Puja
藥師法門開示及藥師佛修法
Feb 3rd, 2018. Saturday 2:30 to 7:30pm
Location:
Sera Jey Foundation
1525 Elm Street, El Cerrito CA 94530

སེར་བྱེས་དགེ་རྩ་ཚོགས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ། རྟ་མགྲིན་དབང་གྲུབ་མཚམས་མཆོད་ཚོགས་འབུལ་རྒྱུ།
Hayagriva Empowerment followed by Tsok Offering
馬頭明王灌頂與薈供
Feb 4th, 2018. Sunday 2:30 to 7:30pm
Location:
Sera Jey Foundation
1525 Elm Street, El Cerrito CA 94530