ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་བཤད་ཁྲིད། སྨན་བླའི་མདོ་ཆོག Three Principal Aspects of the Path and Medicine Buddha Puja on 9/14/19


ཡོངས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་རྒན་ངག་དབང་གྲགས་པ་མཆོག་ནས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་བཤད་ཁྲིད་མུ་མཐུད་བཀྲིན་ཆེ་གནང་མཛད་རྒྱུ།།
དགེ་བཤེས་རྣམ་པ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་སྨན་བླའི་མདོ་ཆོག་ཚོགས་རྒྱུ།།

His Eminence Geshe Ngawang Dakpa la will confer Transmission and teachings on Je Lama Tsongkhapa’s “Three Principal Aspects of the Path” at Sera Jey Foundation on 9/14/19 from 2-4:30 pm.
From 5-7 pm, our Geshe las will lead the Medicine Buddha Puja for the benefit of all sentient beings.

English translation will be provided.

9/14/19 下午2-4:30pm: 尊貴的 格西昂旺扎巴將於色拉傑基金會傳授 至尊 宗喀巴大師所著作之《三主要道》
下午5-7pm: 格西們將主持《藥師佛修持儀軌》,為利益一切有情眾生。
課程將有英文翻譯。歡迎法友們踴躍參加,共霑法喜。