ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་བཤད་ཁྲིད། ལྷ་མོའི་བསྐང་གསོ་དང་ཚོགས་འབུལ་རྒྱུ། Three Principle Aspects of the Path/Lhamo Kangso & Tsog offerings


ཡོངས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་རྒན་ངག་དབང་གྲགས་པ་མཆོག་ནས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་བཤད་ཁྲིད་བཀྲིན་ཆེ་གནང་མཛད་རྒྱུ།།
ཡོངས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་རྒན་ངག་དབང་གྲགས་པ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ལྷ་མོའི་བསྐང་གསོ་དང་ཚོགས་འབུལ་རྒྱུ།

His Eminence Geshe Ngawang Dakpa la will confer Transmission and teachings on Je Lama Tsongkhapa’s “Three Principle Aspects of the Path” at Sera Jey Foundation on 7/20/19 from 2-4pm, followed by Lhamo Kangso and Tsog Offerings from 4:30-7:30pm.
English translation will be available.

7/20/19 下午2-4pm: 尊貴的 格西昂旺扎巴將於色拉傑基金會傳授 至尊 宗喀巴大師所著作之《三主要道》,及主法下午4:30-7:30pm 的《吉祥天母酬懺》與薈供法會。
課程將有英文翻譯。歡迎法友們踴躍參加,共霑法喜。