བཅུ་དགུ་མཆོད་པ་དང་། བཟང་སྤྱོད་ཆེན་མོ། Chugu Chopa 1/5/18


བཟང་སྤྱོད་ཆེན་མོ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་ཡང་འཇམ་དབྱངས་མི་ཡི་རྣམ་རོལ་ལུང་དང་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་རྫོགས་མཆོད་འབུལ་དུ་འདུལ་བའི་མངའ་བདག་པཎ་ཆེན་བདེ་ལེགས་ཉི་མ་མཆོག་གིས་བཙུགས་ནས་ད་བར་མི་ལོ་ ༤༧༣ ཙམ་སོང་བ་དང་། འདི་ལོ་ནས་སེར་བྱེས་དགེ་རྩ་ཚོགས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཡང་རྣམ་དཀར་ལེགས་མཚོན་དུ་འཚོགས་འཆར་ལགས་ན་ཆོས་གྲོགས་སེར་སྐྱ་གང་མང་ཕེབས་གནང་ཡོང་བའི་དགེ་བསྐུལ་དུ།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨/༡/༥ ཉིན་
ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༢ ནས་ ༤:༣༠ བར་ཡོངས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་རྒན་ངག་དབང་གྲགས་པ་མཆོག་ནས་ཡོན་ཏན་གཞིར་གྱུར་མའི་ཁྲིད་གནང་རྒྱུ།
༤:༣༠ ནས་༧:༣༠ བར་ཡོངས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་རྒན་ངག་དབང་གྲགས་པ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ་ཚོགས་རྒྱུ་ལགས་ན་ཆོས་གྲོགས་རྣམ་པ་སེར་བྱེས་དགེ་རྩ་ཚོགས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཕེབས་གནང་ཡོང་བའི་དགེ་བསྐུལ་དུ།

All are invited to Sera Jey Foundation on Jan 5, 2018 Friday
2pm to 4:30pm: H.E Geshe Ngawang Drakpa la is teaching on Je Lama Tsongkhapa’s The Foundation of All Good Qualities.
English translation provided.
4:30pm to 7:30pm: H.E Geshe Ngawang Drakpa la is leading the Monlam Prayer.
Simple dinner will be served