བཞི་མཆོད། Zhichod 12/11/17


ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༢ ནས་ ༤ བར་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་དང་བགྲོ་གླེང་།
༤ ནས་ ༦ བར་རྗེ་བྱམས་ཆེན་ཆོས་རྗེའི་དགོངས་རྫོགས་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ།
༦: དགོང་ཚིགས།
To Celebrate the Nirvana Anniversary of Jamchen Choeje:
2pm to 4pm: Teaching, Q&A
4pm to 6pm: Monlam Prayer
6pm: Simple Dinner

大慈法王圓寂記念日
下午2到4點 佛法開示,問答
下午4到6點 祈願法會
下午6點 簡單晚餐

བྱམས་པ་ཆེན་པོས་འགྲོ་ཀུན་བདེ་ལ་འགོད།།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་སྐྱོབ།།
ཡོན་ཏན་ཆེན་པོས་བཤེས་གཉེན་མཆོག་གྱུར་པ།།
བྱམས་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །